స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కొరకు దరఖాస్తు / Self-Employment Training Application Form
అభ్యర్ధి వివరాలు / Candidate Details
 • పూర్తి పేరు / Full Name:*
 • తండ్రి / భర్త పేరు:
  Father/Husband Name:
 • పూర్తి చిరునామా / Full Address:*  
 • ఇంటి నెంబర్ / House Number:*
 • గ్రామం / Village:*
 • జిల్లా / District:*
 •  
     
     
     
     
 • వీధి / Street: *
 • మండలం / Mandal: *
 • పిన్ కోడ్ / Pin code: *
 •    
 • ఫొన్ / మొబైల్ నెం - Phone No.:* (ఈ మొబైల్ నంబరుకు మా ఆఫిసు నుండి ఫొన్ చేసి సీటు confirm చేస్తాం.)
 • ఆథార్ నంబర్ - Aadhar No..:*
 • పుట్టిన తేది / DOB: తేది / Date    నెల / Month    సంవత్సరం / Year
  వయస్సు / Age:  
 • విద్యార్హతలు / Qualifications :
 • లింగ / Gender:            పురుషుడు / Male:*            స్త్రీ / Female:
 • కేటగిరి వివరాలు / Category Details
 • SC:   ST:   BC:   Minority:   OC:  
 • ప్రస్తుతం చేస్తున్న వృత్తి / Current Occupation:  
 • కుటుంబ ఆదాయం / Family Income:  
 • కుటుంబ సభ్యుల వృత్తి / Family Members Profession:
 • తల్లి / Mother :  
 • తండ్రి / Father :  
 • ఇతరులు / Others:  
 • ముఖ్య ఆదాయ వనరుల వివరాలు / Details of the main income sources:    (వ్యవసాయం / వ్యాపారం / ఇతరములు)-(Agriculture / Business / Other)
 • వివాహం / Marriage:
 • ఐనది / Married:   కాలేదు / Single:  
 • కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య / No. of Members in Family:  
 • స్వయం సేవాసంఘ సభ్యులా? / Member in Self Sevasangha?:  అవును / Yes:     కాదు / No:  
 • శిక్షణ పొందాలనుకునే అంశం / Select the Item for Training:* 
 • ఐనచో వివరాలు / Details:  
 • ఇదివరలో మా సంస్థలో శిక్షణ పొందారా? / Have already trained in our organization ?:*    అవును / Yes    కాదు / No 
 • ఐనచో వివరాలు / Details:  
 • ఏదైనా ప్రభుత్వ పథకంలో ఎంపిక కాబడినారా? / Have you selected in any Govt. Scheme?    అవును / Yes     కాదు / No
 • శిక్షణ అనంతరం ఏం చేయదల్చుకున్నారు? / What you want to do after Training?    వ్యాపారం / Business     ఉద్యోగం / Job 
 • మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంక్ వివరాలు / Details of your nearest Bank: :    (Ex.State bank of Hyderabad, Andhra Bank)
 • బ్యాంక్ శాఖ / Bank Branch:   (Ex: S.R. Nagar, Nampalli)
 • స్పాన్సర్ / Sponsor:  
 •